Profil
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď je všeobecnovzdelávacia stredná škola, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie ukončené maturitou.
V školskom roku 2008/2009 sme v rámci reformy školstva začali plniť školský vzdelávací program, v ktorom sme podporili vyšším počtom vyučovacích hodín najmä cudzie jazyky. Študentom, ktorí začali študovať na našej škole po uvedenom školskom roku, umožní rozširovanie a prehlbovanie učiva výber zo 4 modulov:

Obsahová náplň jednotlivých predmetov v moduloch bude zameraná na prípravu na vysokoškolské štúdium. Pri profesionálnej orientácii, prípadne pri výbere modulu, má každý žiak 2. ročníka možnosť využiť poradenské služby a pomoc psychologičky. V záujme dosahovania vyváženého rozvoja osobnosti žiakov sa zapájame do viacerých projektov (napr. Comenius, Infovek, Otvorená škola) a pravidelne organizujeme napr. školský program Vianočné zvonenie, Deň otvorených dverí, Gymnaziálny ples, lyžiarske kurzy, venčekové slávnosti, imatrikulácie nových študentov, výlety, exkurzie, návštevy divadelných predstavení.

Podrobnejšie o vzdelávacích moduloch v časti Školský učebný plán